Distances līgums un www.rewine.lv internetveikala lietošanas noteikumi

1. Līguma priekšmets

1.1. Šajā interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs 

SIA IR Experience , Reģ.Nr. 40203293435, Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai  MT 00000016294, Juridiskā adrese: Meldru iela 22-42, Rīga, LV-1015 no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un

fiziska persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu vai juridiska persona, kuras vārdā rīkojas izpildinstitūcija vai pilnvarotie pārstāvji, un veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

1.2. Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis Pasūtījumu un atbilstoši šiem Noteikumiem ir veicis samaksu par pasūtīto Preci.

1.3. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pircējam iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī.

1.4. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus vai citus normatīvos aktus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.

1.5. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt Preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

2. Pasūtīšanas, piegādes un samaksas kārtība

2.1. Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot iegādājamo preču veidu un daudzumu un informācija par sevi (pircēja vārdu, uzvārdu/ vai nosaukumu un reģistrācijas numuru, telefona numuru, elektroniskā pasta adresi un precīzu piegādes adresi). 

2.2. Pirms preču samaksas, lietotājam tiek veikta vecuma pārbaude, izmantojot interneta veikalā iestrādātos vecuma pārbaudes rīkus. Ja pircējs nav sasniedzis 18 gadus, preces nav iespējams pasūtīt. 

2.3. Par preču piegādes pakalpojumu piemērojams maksājums, kas ir norādīts Internetveikala sadaļā “Piegāde” un ir spēkā preču pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Preču piegādes maksājums var būt gan fiksēts, gan atkarīgs no Pircēja pasūtīto preču vērtības un (vai) piegādes termiņa.

2.4. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

2.5. Pārdevējs nodrošina preču piegādi vismaz 7 (septiņu) darba dienu laikā (piegāde tiek nodrošināta laika posmā no 08:00-22:00), kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.  Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā. Pārdevējs piegādā Preces tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas noteiktajā teritorijā.

2.6. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja Pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto Preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības Preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku Preču daudzumu, par to iepriekš informējot Pircēju un nepieciešamības gadījumā veikt pārrēķinu.

2.7. Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru norādījis Pircējs pasūtījuma veikšanas brīdī. Internetveikals piegādās Pircējam pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Pircēja lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzīvokļu mājā, tikai ja: (i) piegādātājam ir Pircēja piekrišana; (ii) piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Pircēja lūgumu ir droši un praktiski. Pārdevējs vienmēr rezervē sev tiesības piegādāt pasūtījumu līdz adreses galvenajai ieejai.

2.8. Ja Pārdevējs piegādā Pircējam Preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto Preču summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto Preci.

2.9. Pircēja pasūtītās Preces tiek piegādātas Pircēja Pasūtījumā norādītajā adresē. Pasūtījumā norādītajai personai, kura sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu, ir jāpieņem Preces pašai, uzrādot vecuma apliecinošu dokumentu (derīga ID karte vai pase). Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ja Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus.

2.10. Ja Preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai Pasūtījumā norādītā persona nav sastopami, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), Pircējs tiks informēts un Pircējam būs nepieciešams sazināties ar Internetveikalu, lai vienotos par jaunu piegādes laiku. Šādos gadījumos Pircējam var būt pienākums maksāt papildus samaksu.

2.11. Ja Pircējs pēc pasūtījuma saņemšanas ir konstatējis, ka pasūtītā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Pircējs vēršas pie Pārdevēja ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un aprakstu. Pārdevējs izskata pieteikumu un, ja tiek konstatēts, ka Prece tikusi bojāta Pardevēja un/vai piegādātāja vainas dēļ, Pārdevējs veic naudas atgriešanu par bojāto Preci uz Pircēja norādīto bankas kontu, no kuras tika veikts pirkums. Pārdevējs patur tiesības Pircējam lūgt visu bojāto preci atgriezt Pārdevējam.

3. Atteikuma tiesības

3.1. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

3.2. Pieteikums par līguma nosacījumiem neatbilstošas Preces atgriešanu piesakāms Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” noteiktā kārtībā.

3.3. Prece tiek pieņemta atpakaļ tīra, neizlietota, orģinālajā iepakojumā un svarā. Ja Pircējs vēlas atgriezt Preci un saņemt atpakaļ naudu par pirkumu, atteikuma iesniegums noformējams atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasībām un nosūtāms elektroniski uz [email protected]. Pircējam Prece jānosūta vai jāpiegādā uz Pārdevēja struktūrvienību, kuras adrese ir publicēta Internetveikalā. Atpakaļ sūtījumam jāpievieno aizpildīta veidlapa “Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu”, kurā norādītas Preces, kas tiek atgrieztas. Sūtīšanas izmaksas sedz Pircējs. Samaksātā Preces vērtība ar pārskaitījumu tiks veikta uz Pircēja kontu, no kura tika saņemts maksājums (ja Pircējs nav norādījis citu bankas kontu un saņēmēju). Naudas atgriešana tiek veikta 14 dienu laikā no Preču saņemšanas dienas.

3.4. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

3.5.  Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

3.6. Pircējs ir tiesīgs izmantot visas likumīgās tiesības, kas izriet no Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.

4. Datu apstrāde

4.1. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

4.2. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

4.3. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot Preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām Precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus Internetveikala pakalpojumus. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem tikai ar atsevišķu Pircēja piekrišanu.

4.4. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot Internetveikala administrēšanu, Preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.

4.5. Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties interneta veikala sadaļā Privātuma politika.

5. Citi noteikumi 

5.1. Ja Preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes termiņu pārkāpšanu.

5.2. Ja piekļūšana Internetveikalam vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.

5.3. Jebkādi strīdi starp Pircēju un Pārdevēju, kas varētu rasties saistībā ar Līgumu tiks risināti abpusēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu ceļā nav iespējams rast risinājumu, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, iztulkošanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, gadījumā, ja Pircējs tajā vērsies, un/vai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.


Versija, v.1.1 23.08.2023